FREE SERBIA - Other voices from Serbia
D O K U M E N T I
D O K U M E N T I
FreeSerbia Front
Vesti
Komentari
Intervjui
Feljton
FS Specijal
NVO
Stranke
Forum
Dokumenti
2000.
1999.
Linkovi
Posao na FS
Sport
Pretrazivanje po siteu
Enter keyword:
 

powered by FreeFind

  

ponedeljak, 29. januar 2001.


HAŠKI TRIBUNAL

Optužnica protiv Željka Ražnatovića Arkana

Optužnica je podignuta 30. septembra 1997. Postojanje optužnice je objavljeno 31. marta 1999, a odpečaćena je 19. januara 2001.


MEĐUNARODNI KRIVIČNI SUD ZA BIVŠU JUGOSLAVIJU


PREDMET BROJ: IT-97-27-I

 

TUŽILAC MEĐUNARODNOG SUDA
PROTIV
ŽELJKA RAŽNJATOVIĆA zvanog "ARKAN"

 

OPTUŽNICA

Tužilac Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju, u skladu sa svojim ovlašćenjima iz člana 18 Statuta Međunarodnog suda, optužuje:

ŽELJKA RAŽNJATOVIĆA, zvanog "ARKAN"

za ZLOČINE PROTIV ČOVEČNOSTI, TEŠKE POVREDE ŽENEVSKIH KONVENCIJA i KRŠENJA ZAKONA I OBIČAJA RATOVANJA, kako sledi:

OPŠTI PODACI:

1.1. Ovom optužnicom Željko RAŽNJATOVIĆ, zvani "ARKAN", optužuje se kao pojedinac odgovoran za zločine počinjene u septembru 1995. godine u Sanskom Mostu, Bosna i Hercegovina, gde su vojnici pod njegovom komandom zatvarali, tukli, silovali i pogubljivali lica nesrpske nacionalnosti.

1.2. Dana 11. oktobra 1990. godine, u vreme dok je rasla napetost u bivšoj Jugoslaviji, Željko RAŽNJATOVIĆ, zvani "ARKAN", osnovao je u Srbiji paravojnu formaciju pod nazivom "Srpska dobrovoljačka garda". Ova organizacija je postala poznatija pod imenom ARKANOVI "Tigrovi". RAŽNJATOVIĆ je regrutovao nove članove predstavljajući tu grupu kao sredstvo kojim će se odbraniti Srbi koji žive van Srbije i zaštititi srpski interesi širom Jugoslavije.

1.3. Od avgusta 1991. do decembra 1991. godine, ARKANOVI "Tigrovi" su se borili protiv hrvatskih snaga u oblasti istočne Slavonije, u Hrvatskoj, gde su pobunjeni Srbi osnivali autonomnu oblast koja je kasnije postala poznata pod nazivom "Republika Srpska Krajina".

1.4. Kao rezultat Vensovog plana, početkom 1992. godine u ratu koji se vodio u Hrvatskoj proglašen je prekid vatre, a sa Jugoslovenskom narodnom armijom (JNA) postignut sporazum da se povuče sa hrvatske teritorije. Međutim, u Hrvatskoj je ostao znatan broj vojnika JNA i velika količina vojne opreme, formirajući jezgro vojske "Republike Srpske Krajine" (VRSK). Pored toga, u oblasti je ostalo više srpskih paravojnih formacija, a među njima i ARKANOVI "Tigrovi", koji su organizovali svoju bazu u nekadašnjem vojnom logoru JNA u Erdutu, Hrvatska.

1.5. U proleće 1992. godine, kad je situacija u Bosni i Hercegovina prerasla u otvoreni sukob, ARKANOVI "Tigrovi" su razmešteni u više naselja sa značajnim brojem nesrpskog stanovništva. Među tim mestima bili su Bijeljina i Zvornik. U ovom periodu je u svim tim mestima silom ostvarena dominacija Srba, a veliki deo muslimanskog stanovništva ubijen je ili proteran. ARKANOVI "Tigrovi" aktivno su učestvovali u ovim operacijama kako bi obezbedili srpsku kontrolu nad tim gradovima.

1.6. Nakon borbi 1992. godine, ARKANOVI "Tigrovi" su se u velikom broju povukli u svoju bazu u Erdutu, koja je funkcionisala kao centar za obuku i operativni centar. Zadržavši komandu nad jedinicom, RAŽNJATOVIĆ je počeo stvarati političku karijeru kandidujući se za Skupštinu Srbije kao poslanik Autonomne Pokrajine Kosovo u Srbiji.

1.7. U avgustu 1995. godine, Hrvatska vojska (HV) je pokrenula veliku ofanzivu ušavši u oblast Krajine u Hrvatskoj, koja je bila u rukama pobunjenih Srba. Ta oblast je predstavljala veći deo teritorije koja se izdvojila kao "Republika Srpska Krajina". VRSK je ubrzo poražena i počelo je opšte povlačenje u delove Bosne i Hercegovine pod srpskom kontrolom, poznate pod imenom "Republika Srpska". Najveći deo civilnog stanovništva hrvatske Krajine takođe je bežao u "Republiku Srpsku".

1.8. Ofanziva HV-a se širila na severozapadnu Bosnu i Hercegovinu, uz učešće bosanske Armije (Armija BiH), gde su ove snage Vojsci "Republike Srpske" (VRS) zajednički nanele niz poraza. Kako su delovi teritorije pod kontrolom Srba padali u ruke Armije BiH, srpsko stanovništvo severozapadne Bosne i Hercegovine priključivalo se zbegovima koji su uzmicali pred bosanskim i hrvatskim snagama. Početkom septembra snage Armije BiH bile su već pred gradom Sanskim Mostom, u kome se stanovništvo značajno povećalo prilivom izbeglih srpskih vojnika i civila.

1.9. Grad Sanski Most smešten je u severozapadnoj Bosni i Hercegovini, u dolini reke Sane. Prema popisu stanovništva iz 1991. godine, opština Sanski Most, koja je obuhvatala grad i okolna sela, imala je 60.119 stanovnika: od toga je bilo 28.285 Muslimana (47%), 25.372 Srba (42,2%), 4.267 Hrvata (7,1%) i 2.195 Jugoslovena i ostalih (3,7%).

1.10. U proleće 1992. godine, bosanski Srbi su preuzeli kontrolu nad Sanskim Mostom i okolnim područjem. Nakon toga, u periodu od 1992. godine do septembra 1995, veliki deo muslimanskog i hrvatskog stanovništva koje je ovde živelo pre rata izbegao je ili bio silom proteran iz regije. Preostalo nesrpsko stanovništvo bilo je izloženo oštrom autoritarnom režimu pod upravom tamošnjih srpskih vlasti.

1.11. Kad su u septembru 1995. bosanske snage došle nadomak Sanskog Mosta, među civilima i vojnicima Srbima zavladala je panika pa su i dalje mnogi bežali prema Banjoj Luci. Oko 15. septembra 1995, na poziv lokalnog srpskog rukovodstva, ARKANOVI "Tigrovi" su ušli na područje Sanskog Mosta sa ciljem da uspostave red i zadrže napredovanje Armije BiH.

1.12. ARKANOVI "Tigrovi" su smestili komandu u hotel "Sanus" u centru grada, a Željko RAŽNJATOVIĆ, zvani "ARKAN", smestio se u kancelariji direktora hotela. Sa tog mesta je upravljao aktivnostima pripadnika svoje paravojne jedinice koji su svuda postavili kontrolne punktove i počeli silom regrutovati Srbe za borbu protiv Armije BiH.

1.13. Pored toga što su u Sanskom Mostu uspostavili kontrolne punktove, ARKANOVI "Tigrovi" su sistematski patrolirali gradom tražeći i zatvarajući Muslimane i druge muškarce nesrpske nacionalnosti, otimajući vredne predmete od nesrpskih porodica i oduzimajući ne-Srbima kuće, kako bi se dale na korišćenje srpskim izbeglicama. Tokom tih patrola, premlaćivanje i razbojništvo bilo je za ARKANOVE "Tigrove" uobičajena pojava.

1.14. Mnogi silom odvedeni muškarci muslimanske ili nesrpske nacionalnosti dovođeni su u hotel "Sanus" na ispitivanje kod RAŽNJATOVIĆA i njegovih podređenih. ARKANOVI "Tigrovi" podvrgavali su ih uzastopnim batinanjima i maltretiranju, a veliki broj ovih zatočenika zatvaran je u malu kotlovnicu, veličine otprilike pet kvadratnih metara, smeštenu u podrumu susedne stare hotelske zgrade.

1.15. Otprilike od 18. septembra do otprilike 21. septembra 1995. godine, Željko RAŽNJATOVIĆ, zvani "ARKAN", i njegovi podređeni u paravojnoj organizaciji ARKANOVI "Tigrovi" držali su tridesetak muškaraca i jednu ženu zatvorene u toj prostoriji u kojoj nije bilo dovoljno vazduha, gde nisu dobijali ni hranu ni vodu i gde su bili izloženi maltretiranju i pretnjama.

1.16. Na dan 20. septembra 1995. ili približno tog datuma, vojnici koji su pripadali grupi poznatoj pod imenom ARKANOVI "Tigrovi" odveli su dvanaest muškaraca nesrpske nacionalnosti sa više raznih lokacija u Sanskom Mostu i kamionom ih prebacili do mesta udaljenog otprilike pet kilometara od Sanskog Mosta, u selu Trnova.

1.17. Na toj lokaciji, gde put zavija uz reku Sanu, ARKANOVI "Tigrovi" su te ljude izveli iz kamiona, dvojicu po dvojicu. Vojnici pod komandom Željka RAŽNJATOVIĆA, zvanog "ARKAN", sproveli su ih do nedovršene prizemne građevine od betonskih blokova sa zadnje strane jednog većeg objekta, tada takođe u izgradnji. ARKANOVI "Tigrovi" su ih odveli u najveću prostoriju u toj građevini i iz vatrenog oružja ubili jedanaest ljudi. Dvanaesti je bio pogođen i teško ranjen. Tela jedanaestorice ubijenih nađena su na ovom mestu 12. oktobra 1995. godine. Imena poginulih navode se u Dodatku A, priloženom ovoj optužnici.

1.18. Na dan 21. septembra 1995. godine ili približno tog datuma, u obližnjem selu Šehovci, gde su bili prisiljeni da se skupe mnogi ne-Srbi oterani iz svojih kuća, vojnici iz grupe ARKANOVI "Tigrovi" ukrcali su grupu muškaraca nesrpske nacionalnosti u autobus i odvezli ih u centar Sanskog Mosta.

1.19. Na dan 21. septembra 1995. godine ili približno tog datuma, vojnici iz grupe ARKANOVI "Tigrovi" naterali su veći broj muškaraca zatočenih u kotlovnici starog hotela, a pored njih i druge muškarce i jednu ženu nesrpske nacionalnosti koje su doveli u hotel "Sanus", da uđu u isti taj autobus. Dok je autobus stajao pred hotelom, vojnici pripadnici ARKANOVIH "Tigrova" silovali su zatvorenicu. Posle toga je sa tog mesta ispred hotela autobus krenuo iz Sanskog Mosta u pravcu Banje Luke, do sela Sasina.

1.20. Na dan 21. septembra 1995. godine ili približno tog datuma, još jedna grupa muškaraca nesrpske nacionalnosti silom je odvedena iz pretežno muslimanskog sela Pobriježe, na ulazu u Sanski Most, i odvezena u Sasinu.

1.21. U Sasini su muškarci i jedna žena nesrpske nacionalnosti, dovedeni iz Šehovaca, hotela "Sanus" i Pobriježa, izvedeni iz vozila podno brda na kome je seoska crkva, sa zapadne strane. Na tom mestu su vojnici pripadnici ARKANOVIH "Tigrova", pod direktnom komandom Željka RAŽNJATOVIĆA, zvanog "ARKAN", pucali u njih iz vatrenog oružja i ubili ih sve osim dvojice.

1.22. Pogubljeni muškarci i jedna žena pokopani su na istom mestu u dve masovne grobnice, na blagoj padini severno od puta. Te grobnice su otkopane 27. jula 1996. godine i iz njih su ekshumirana tela šezdeset i pet žrtava. Imena poginulih navedena su u Dodatku B koji je priložen ovoj optužnici.

1.23. Od otprilike 21. septembra do otprilike 25. septembra 1995, vojnici pripadnici ARKANOVIH "Tigrova", pod direktnom komandom Željka RAŽNJATOVIĆA, zvanog "ARKAN", držali su oko trideset i pet muškaraca nesrpske nacionalnosti zatvorene u maloj prostoriji kotlovnice u staroj hotelskoj zgradi. Postupajući po komandi Željka RAŽNJATOVIĆA, zvanog "ARKAN", vojnici su te muškarce tukli i nisu im davali ni hranu ni vodu. Najmanje dva čoveka podlegla su posledicama batinanja i okrutnog postupanja. Njihova imena su navedena u Dodatku C koji je priložen ovoj optužnici.

1.24. Početkom oktobra 1995. godine, ARKANOVI "Tigrovi" su pobegli iz Sanskog Mosta, zajedno sa drugim vojnicima i civilima Srbima, u času kad je Armija BiH ulazila u grad.


OPTUŽENI

2.1. Željko RAŽNJATOVIĆ, zvani "ARKAN", rođen je 17. aprila 1952. u Brežicama u Sloveniji. Od mladosti je dosta vremena provodio u inostranstvu, u evropskim zemljama. Nakon povratka u Beograd, posle nekog vremena je postao predsednik kluba navijača beogradskog fudbalskog kluba "Crvena Zvezda". Tu je grupu koristio kao bazu kad je, 11. oktobra 1990. godine, osnivao paravojnu organizaciju poznatu pod imenom "Srpska dobrovoljačka garda" ili, alternativno, ARKANOVI "Tigrovi". Tu grupu je predvodio u borbama u oblasti istočne Slavonije u Hrvatskoj 1991-1992. godine, a posle toga i na raznim drugim mestima u Bosni i Hercegovini 1992. godine. Godine 1993, RAŽNJATOVIĆ je osnovao Stranku srpskog jedinstva i istakao stranačke kandidate za državne funkcije, među kojima je bio i sam. Godine 1995. je ponovo predvodio paravojnu jedinicu "Srpska dobrovoljačka garda" ili ARKANOVI "Tigrovi" u borbama u severozapadnoj Bosni i Hercegovini. Komandovao je tim sastavom dok je u septembru 1995. bio razmešten u Sanskom Mostu. Koliko je poznato, danas boravi u Beogradu, Srbija, Savezna Republika Jugoslavija.


ODGOVORNOST NADREĐENOG

3.1. Željko RAŽNJATOVIĆ, zvani "ARKAN", vođa je paravojne formacije poznate pod nazivom "Srpska dobrovoljačka garda" ili, alternativno, ARKANOVI "Tigrovi" od njenog osnivanja 11. oktobra 1990. godine. RAŽNJATOVIĆ je formirao tu organizaciju, regrutovao članstvo i delovao kao njen jedini komandant.

3.2. Od 1990. godine nadalje, RAŽNJATOVIĆ je u ARKANOVIM "Tigrovima" održavao strogu disciplinu. Od pripadnika grupe zahtevalo se da poštuju rigorozne propise o izgledu i ličnom ponašanju. Prema onima koji se nisu držali ustanovljenih pravila RAŽNJATOVIĆ ili neko od njegovih podređenih preduzimali su oštre disciplinske mere.

3.3. RAŽNJATOVIĆ je lično upravljao i nadzirao vojno i paravojno delovanje ARKANOVIH "Tigrova" tokom celokupnog perioda u kome je grupa učestvovala u takvim dejstvima. Mada je grupa operisala u sadejstvu sa JNA, VRSK-om i VRS-om, kao i s organima policije, sve vreme na koje se odnosi ova optužnica RAŽNJATOVIĆ je imao isključivu kontrolu nad grupom.

3.4. Kao komandant ARKANOVIH "Tigrova", RAŽNJATOVIĆ je sve vreme, pa tako i tokom septembra 1995. godine, imao potpune ingerencije da upravlja i kontroliše sve akcije pripadnika grupe.


OPŠTE POSTAVKE

  4.1 Osim ako u nastavku nije navedeno drugačije, sva dela i propusti za koje se tereti u ovoj optužnici desili su se tokom septembra 1995. godine u opštini Sanski Most, Republika Bosna i Hercegovina, na teritoriji bivše Jugoslavije.

  4.2. Sve vreme na koje se odnosi ova optužnica, u Republici Bosni i Hercegovini na teritoriji bivše Jugoslavije postojalo je stanje međunarodnog oružanog sukoba i delimične okupacije.

  4.3. Sva dela i propusti koji se navode kao teške povrede Ženevskih konvencija iz 1949, predviđene članom 2 Statuta Međunarodnog suda, desili su se u toku tog oružanog sukoba i delimične okupacije.

  4.4. Sve vreme na koje se odnosi ova optužnica, sva lica koja se u ovoj optužnici pominju kao žrtve bila su zaštićena lica prema Ženevskim konvencijama iz 1949. godine.

  4.5. Sve vreme na koje se odnosi ova optužnica, optuženi po ovoj optužnici bio je obavezan da se pridržava zakona i običaja koji regulišu vođenje rata, među ostalim i Ženevskih konvencija iz 1949. godine.

  4.6. Sva dela i propusti koji se u ovoj optužnici terete kao zločini protiv čovečnosti bili su deo rasprostranjenog, sistematskog ili napada širokih razmera na civilno stanovništvo, konkretno stanovnike opštine Sanski Most nesrpske nacionalnosti.

  4.7. Željko RAŽNJATOVIĆ, zvani "ARKAN", individualno je odgovoran za zločine za koja se tereti u ovoj optužnici u skladu sa članom 7(1) Statuta Međunarodnog suda. Individualna krivična odgovornost uključuje počinjenje, planiranje, podsticanje, naređivanje ili pomaganje i podržavanje na neki drugi način planiranja, pripreme ili izvršenja bilo kojeg od krivičnih dela navedenih u članovima 2 do 5 Statuta Međunarodnog suda.

  4.8. Željko RAŽNJATOVIĆ, zvani "ARKAN", takođe je, ili alternativno, krivično odgovoran kao komandant za dela svojih podređenih, u skladu sa članom 7(3) Statuta Međunarodnog suda. Komandna krivična odgovornost je odgovornost nadređenog starešine za dela svojih podređenih ako je on znao ili ako je bilo razloga da zna da se njegov podređeni sprema da počini takva dela ili da ih je već počinio, a nadređeni nije preduzeo neophodne i razumne mere da spreči takva dela ili da kazni počinioce.

  4.9. Opšte postavke navedene u paragrafima 4.1. do 4.8. ponovo su navedene i sadržane u svakoj tački optužnice koja sledi.


  OPTUŽBE

  TAČKE 1-3
  (Krivična dela u kotlovnici hotela)

  5.1. Od 18. septembra 1995. ili približno od tog datuma do 21. septembra 1995. ili približno do tog datuma, vojnici pripadnici paravojne grupe poznate pod imenom "Srpska dobrovoljačka garda" ili, alternativno, ARKANOVI "Tigrovi", pod komandom ili nadzorom Željka RAŽNJATOVIĆA, zvanog "ARKAN", silom su držali u zatočeništvu oko trideset muškaraca i jednu ženu nesrpske nacionalnosti, bez hrane i vode, u kotlovnici veličine otprilike pet kvadratnih metara u kojoj nije bilo dovoljno vazduha. Svojim delima i propustima Željko RAŽNJATOVIĆ, zvani "ARKAN", krivično je odgovoran za:

  Tačka 1: ZLOČINE PROTIV ČOVEČNOSTI, kažnjive prema članu 5(i) (druga nehumana dela) Statuta Međunarodnog suda;

  Tačka 2: TEŠKE POVREDE Ženevskih konvencija iz 1949, kažnjive prema članu 2(c) (hotimično nanošenje velikih patnji) Statuta Međunarodnog suda;

  Tačka 3: KRŠENJA ZAKONA I OBIČAJA RATOVANJA, kažnjiva prema članu 3 Statuta Međunarodnog suda i priznata članom 3(1)(a) (okrutno postupanje) Ženevskih konvencija.

  TAČKE 4-9
  (Ubistva i druga krivična dela u Trnovi)

  5.2. Dana 20. septembra 1995. ili približno tog datuma, vojnici pripadnici paravojne grupe poznate pod imenom "Srpska dobrovoljačka garda" ili, alternativno, ARKANOVI "Tigrovi", pod komandom ili nadzorom Željka RAŽNJATOVIĆA, zvanog "ARKAN", prebacili su dvanaest muškaraca nesrpske nacionalnosti do izolovanog mesta u selu Trnova, gde su iz vatrenog oružja ubili jedanaest muškaraca, a dvanaestom naneli povrede opasne po život. Svojim delima i propustima, Željko RAŽNJATOVIĆ, zvani "ARKAN", krivično je odgovoran za:

  U odnosu na poginule:

  Tačka 4: ZLOČINE PROTIV ČOVEČNOSTI, kažnjive prema članu 5(a) (ubistvo) Statuta Međunarodnog suda;

  Tačka 5: TEŠKE POVREDE Ženevskih konvencija iz 1949, kažnjive prema članu 2(a) (hotimično lišavanje života) Statuta Međunarodnog suda;

  Tačka 6: KRŠENJA ZAKONA I OBIČAJA RATOVANJA, kažnjiva prema članu 3 Statuta Međunarodnog suda i priznata članom 3(1)(a) (ubistvo) Ženevskih konvencija;

  U odnosu na preživelog:

  Tačka 7: ZLOČINE PROTIV ČOVEČNOSTI, kažnjive prema članu 5(i) (druga nehumana dela) Statuta Međunarodnog suda;

  Tačka 8: TEŠKE POVREDE Ženevskih konvencija iz 1949, kažnjive prema članu 2(c) (hotimično nanošenje teških povreda tela ili zdravlja) Statuta Međunarodnog suda;

  Tačka 9: KRŠENJA ZAKONA I OBIČAJA RATOVANJA, kažnjiva prema članu 3 Statuta Međunarodnog suda i priznata članom 3(1)(a) (okrutno postupanje) Ženevskih konvencija;

  TAČKE 10 - 12
  (Silovanje ispred hotela "Sanus")

  5.3. Na dan 21. septembra 1995. ili približno tog datuma, vojnici pripadnici paravojne grupe poznate pod imenom "Srpska dobrovoljačka garda" ili, alternativno, ARKANOVI "Tigrovi", pod komandom ili nadzorom Željka RAŽNJATOVIĆA, zvanog "ARKAN", silovali su jednu Muslimanku u autobusu ispred hotela "Sanus" u Sanskom Mostu. Svojim delima i propustima Željko RAŽNJATOVIĆ, zvani "ARKAN", krivično je odgovoran za:

  Tačka 10: ZLOČINE PROTIV ČOVEČNOSTI, kažnjive prema članu 5(g) (silovanje) Statuta Međunarodnog suda;

  Tačka 11: TEŠKE POVREDE Ženevskih konvencija iz 1949, kažnjive prema članu 2(c) (hotimično nanošenje velikih patnji) Statuta Međunarodnog suda;

  Tačka 12: KRŠENJA ZAKONA I OBIČAJA RATOVANJA, kažnjiva prema članu 3 Statuta Međunarodnog suda i priznata članom 27 (silovanje) IV Ženevske konvencije i članom 4(2)(e) (silovanje) Dopunskog protokola II.

  TAČKE 13 - 18
  (Ubistva i ostala krivična dela u Sasini)

  5.4. Na dan 21. septembra 1995. ili približno tog datuma, vojnici pripadnici paravojne grupe poznate pod imenom "Srpska dobrovoljačka garda" ili, alternativno, ARKANOVI "Tigrovi", pod komandom ili nadzorom Željka RAŽNJATOVIĆA, zvanog "ARKAN", prebacili su približno šezdeset i sedam muškaraca i jednu ženu nesrpske nacionalnosti iz Sanskog Mosta, Šehovaca i Pobriježa na izolovano mesto u selu Sasina i pucali u njih iz vatrenog oružja, ubivši šezdeset i pet zarobljenika i ranivši dvojicu koji su preživeli. Svojim delima i propustima, Željko RAŽNJATOVIĆ, zvani "ARKAN", krivično je odgovoran za:

  U odnosu na poginule:

  Tačka 13: ZLOČINE PROTIV ČOVEČNOSTI, kažnjive prema članu 5(a) (ubistvo) Statuta Međunarodnog suda;

  Tačka 14: TEŠKE POVREDE Ženevskih konvencija iz 1949, kažnjive prema članu 2(a) (hotimično lišavanje života) Statuta Međunarodnog suda;

  Tačka 15: KRŠENJA ZAKONA I OBIČAJA RATOVANJA, kažnjiva prema članu 3 Statuta Međunarodnog suda i priznata članom 3(1)(a) (ubistvo) Ženevskih konvencija;

  U odnosu na preživele:

  Tačka 16: ZLOČINE PROTIV ČOVEČNOSTI, kažnjive prema članu 5(i) (druga nehumana dela) Statuta Međunarodnog suda;

  Tačka 17: TEŠKE POVREDE Ženevskih konvencija iz 1949, kažnjive prema članu 2(c) (hotimično nanošenje teških povreda tela ili zdravlja) Statuta Međunarodnog suda;

  Tačka 18: KRŠENJA ZAKONA I OBIČAJA RATOVANJA, kažnjiva prema članu 3 Statuta Međunarodnog suda i priznata članom 3(1)(a) (okrutno postupanje) Ženevskih konvencija;

  TAČKE 19-24
  (Ubistva i druga krivična dela u hotelskoj kotlovnici)

  5.5. Od 21. septembra 1995. ili približno od tog datuma do 25. septembra 1995. ili približno do tog datuma, vojnici pripadnici paravojne grupe poznate pod imenom "Srpska dobrovoljačka garda" ili, alternativno, ARKANOVI "Tigrovi", pod komandom ili nadzorom Željka RAŽNJATOVIĆA, zvanog "ARKAN", silom su držali u zatočeništvu trideset i pet muškaraca nesrpske nacionalnosti u kotlovnici veličine otprilike pet kvadratnih metara u kojoj nije bilo dovoljno vazduha, gde su ih tukli i nisu im davali ni hranu ni vodu, usled čega su dvojica preminula. Svojim delima i propustima, Željko RAŽNJATOVIĆ zvani "ARKAN", krivično je odgovoran za:

  U odnosu na poginule:

  Tačka 19: ZLOČINE PROTIV ČOVEČNOSTI, kažnjive prema članu 5(a) (ubistvo) Statuta Međunarodnog suda;

  Tačka 20: TEŠKE POVREDE Ženevskih konvencija iz 1949, kažnjive prema članu 2(a) (hotimično lišavanje života) Statuta Međunarodnog suda;

  Tačka 21: KRŠENJA ZAKONA I OBIČAJA RATOVANJA, kažnjiva prema članu 3 Statuta Međunarodnog suda i priznata članom 3(1)(a) (ubistvo) Ženevskih konvencija;

  U odnosu na preživele:

  Tačka 22: ZLOČINE PROTIV ČOVEČNOSTI, kažnjive prema članu 5(i) (druga nehumana dela) Statuta Međunarodnog suda;

  Tačka 23: TEŠKE POVREDE Ženevskih konvencija iz 1949, kažnjive prema članu 2(c) (hotimično nanošenje velikih patnji) Statuta Međunarodnog suda;

  Tačka 24: KRŠENJA ZAKONA I OBIČAJA RATOVANJA, kažnjiva prema članu 3 Statuta Međunarodnog suda i priznata članom 3(1)(a) (okrutno postupanje) Ženevskih konvencija.

  /potpis na originalu/
  23. septembra 1997. Louise Arbour,
  u Hagu, Holandija tužilac

   

  Dodatak A

  Lica ubijena u Trnovi 20. septembra 1995. ili približno tog datuma
  Navodi se u paragrafima 1.16, 1.17. i 5.2.
  Tereti se u tačkama optužnice 4, 5 i 6

  Ime (ime oca)

  Rođen

  BEHREMOVIĆ, Abdulah (Mustafa)

  01. 03. 1946.

  MURATEVIĆ, Osman (Ibrahim)

  07. 08. 1939.

  OMERSPAHIĆ, Idriz (Omer)

  05. 03. 1955.

  SMAILAGIĆ, Mesud (Smail)

  03. 03. 1945.

  ŠABIĆ, Midhad (Džafer)

  25. 10. 1955.

  ŠEHIĆ, Derviš (Husein)

  05. 12. 1949.

  ŠEHIĆ, Mehmed (Ahmo)

  03. 07. 1947.

  ŠEHIĆ, Safet (Ahmo)

  19. 02. 1950.

  TALUNDŽIĆ, Mehmed (Atif)

  01. 05. 1951.

  TOPALOVIĆ, Nijaz (Hamid)

  30. 08. 1948.

  TOPIĆ, Hasan (Alaga)

  09. 08. 1941.

   

  Dodatak B

  Lica ubijena u Sasini 21. septembra 1995. ili približno tog datuma
  Navodi se u paragrafima 1.18, 1.19, 1.20, 1.21, 1.22, i 5.4.
  Tereti se u tačkma optužnice 13, 14 and 15

  Ime (ime oca)

  Rođen

  AGANOVIĆ, Senad (Rasim)

  26. 11. 1954.

  ALAGIĆ, Fevzija (Ahmet)

  rođena 1932.

  ALAGIĆ, Munevera (Jasmin)

  18. 05. 1953.

  ALAGIĆ, Remzija (Muhamed)

  1932.

  ALIBABIĆ, Kadir (Meho)

  1936.

  ARAPOVIĆ, Osman (Ibro)

  datum nepoznat

  BAJRIĆ, Mehmedalija (Hamza)

  1959.

  BAJRIĆ, Senad (Hamzalija)

  26. 08. 1976.

  BAJROVIĆ, Meho (Šaćir)

  02. 10. 1947.

  BEHAR, Hajrudin (Habir)

  15. 10. 1968.

  BEHREMOVIĆ, Elvir (Salih)

  1970.

  BEHREMOVIĆ, Ibrahim (Mehmed)

  02. 04. 1934.

  BESIĆ, Jahija (Memiš)

  18. 10. 1928.

  BOTONJIĆ, Muharem (Alija)

  15. 06. 1922.

  BUHA, Drago (Blažo)

  24. 09. 1972.

  CERIĆ, Derviš (Jasim)

  03. 04. 1934.

  CERIĆ, Eniz (Muharem)

  05. 07. 1939.

  ČEKIĆ, Irfan (Adem)

  1928.

  DAUTOVIĆ, Aziz (Salko)

  04. 07. 1957.

  DROBIĆ, Ermin (Muharem)

  1976.

  DROBIĆ, Ibrahim (Muharem)

  1978.

  DROBIĆ, Muharem (Ibrahim)

  1941.

  DŽAFIĆ, Ekrem (Fehim)

  03. 11. 1932.

  DŽANANOVIĆ, Šefko (Juso)

  1933.

  DŽINIĆ, Hasan (ime oca nepoznato)

  1953.

  HAJRIĆ, Ernest (Jusuf)

  02. 05. 1977.

  HALIMOVIĆ, Avdo (Meho)

  1930.

  HASANOVIĆ, Mehmed (ime oca nepoznato)

  29. 06. 1949.

  HASIĆ, Osman (Smail)

  23. 09. 1932.

  HROMALIĆ, Vedad (Muhamed)

  27. 04. 1976.

  JAKUPOVIĆ, Ago (Muho)

  10. 10. 1935.

  JAKUPOVIĆ, Fadil (Feriz)

  19. 11. 1958.

  JAKUPOVIĆ, Fehim (Miralem)

  1933.

  JAKUPOVIĆ, Idriz (Muho)

  10. 04. 1931.

  JAKUPOVIĆ, Muharem (Feriz)

  1950.

  JAKUPOVIĆ, Safet (Muharem)

  1940.

  KAMBER, Muharem (Mumin)

  1932.

  KAMBER, Osman (Smail)

  08. 01. 1958.

  KAMBER, Zijad (Ibrahim)

  1938.

  KARABEG, Ismet (Ibro)

  1941.

  KASUMOVIĆ, Hakija (ime oca nepoznato)

  1942.

  KUNALIĆ, Bečo (Sadik)

  14. 08. 1929.

  KURŠUMOVIĆ, Rifat (Salko)

  1926.

  KURBEGOVIĆ, Husein (Mustafa)

  30. 05. 1932.

  KURTOVIĆ, Mehmed (Mahmut)

  1926.

  LASIĆ, Adem (Ibro)

  01. 07. 1926.

  MAHIĆ, Muharem (Osmo)

  21. 11. 1927.

  MUŠIĆ, Karanfil (Redžo)

  05. 10. 1966.

  OMIĆ, Arif (Ramo)

  1937.

  OMIĆ, Taib (Crnko)

  1936.

  PAŠAGIĆ, Ibrahim (Ahmet)

  1925.

  PAŠALIĆ, Avdo (Hasan)

  04. 10. 1934.

  ŠEKIĆ, Muharem (Jusuf)

  1926.

  TALIĆ, Šefko (Huso)

  1933.

  TALIĆ, Adnan (Mehmed)

  05. 06. 1977.

  TALIĆ, Besim (Rasim)

  1978.

  TALIĆ, Džemal (Omer)

  1952.

  TALIĆ, Haris (Halil)

  28. 09. 1973.

  TALIĆ, Husein (Nazif)

  13. 12. 1926.

  TALIĆ, Ibraga (Ibraga)

  1967.

  TALIĆ, Muhamed (Meho)

  08. 10. 1952.

  TALIĆ, Rasim (Meho)

  07. 07. 1937.

  TALIĆ, Sulejman (Hasan)

  15. 06. 1962.

  nepoznat muškarac

   

  nepoznat muškarac

   

   

  Dodatak C

  Lica ubijena u hotelskoj kotlovnici
  u periodu od približno 21. septembra do približno 25. septembra 1955.
  Navodi se u paragrafima 1.23. i 5.5.
  Tereti se u tačkama optužnice 19, 20 i 21

  Ime (ime oca)

  Rođen

  KUŠUMOVĆ, Hanjo (ime oca nepoznato)

  datum nepoznat

  MUHIĆ, Čado (ime oca nepoznato)

  datum nepoznat

  priprema: FreeSerbia


  FreeSerbia Front
  Vesti
  Komentari
  Intervjui
  Feljton
  FS Specijal
  NVO
  Stranke
  Forum
  Dokumenti
  2000.
  1999.
  Linkovi
  Posao na FS
  Sport
  English version Verzija na srpskom